Share / condividi e diffondi

*KALASHNIKOV collective live in Greece!

19/9 – Thessaloniki @ Fabrika Yfanet (Omirou & Perdika, Katw Touba) + Prigogine
20/9 – Volos @ Matsagou squat (Pavlou Mela & Sokratous) + Atopia
21/9 – Atene @ ?

.

Leave a Reply